ИЗДАТЕЛ

Soudal N.V., Turnhout, Белгия

Представляван от:

Vic Swerts, Dirk Coorevits, Bart Moonen, Jurgen Vandervelden.

Адрес:

Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout, Белгия
Тел.: +32 (0)14 42.42.31
Факс: +32 (0)14 42.65.14
Уеб: www.soudal.com

Търговски регистър:

RPR Turnhout, BE BE 0404.914.028

 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Вашият достъп и използването на информация на този уеб сайт се подчинява на следните правила и условия.

Съдържанието на този сайт е защитено от приложимите закони за авторските права и търговските марки.

Отговорност

Soudal полага разумни усилия, за да предостави точна и актуална информация на този сайт, но не прави никакви декларации или гаранции - изрични или подразбиращи се, свързани с предоставената информация, която е само за информиране относно продуктите и услугите на Soudal. Тъй като възможностите и условията за приложение на нашите продукти са много и разнообразни и са извън нашия контрол, задължение на потребителя е да провери съответствието на предвидената употреба с добрата практика, приложимите закони и разпоредби. Затова в никакъв случай не можем да носим отговорност в случай на използване на нашите продукти не в съответствие със законодателството и разпоредбите, приложими в страната на потребителя.

Ако имате нужда от информация относно употребата или дали даден продукт е подходящ за съответното приложение, моля, свържете се с нас. Свързаната с продукта(ите) информация е предназначена за използване от технически обучени лица по тяхна собствена преценка и риск и не се отнася до употребата на който и да е продукт в комбинация с друго вещество или в процес.

Soudal си запазва правото да прави добавки, изтривания или модификации на информацията по всяко време без предварително уведомление. Вие се съгласявате, че целият достъп и използване на този уебсайт и неговото съдържание е на ваш собствен риск. Този сайт може да предоставя връзки към уебсайтове на трети страни. Soudal не носи отговорност за точността или друг аспект на информацията, съдържаща се на такива сайтове, както и за щети или наранявания, произтичащи от вашия достъп до такива сайтове. Връзките към други сайтове се предоставят само за удобство и на ваша отговорност.

Продажба на продуктите Soudal

Всички продукти се продават според валидните условия за продажба и доставка.